Code mở liên kết trong tab mới

Đoạn code mở liên kết trong trang mới

Website của bạn cần thiết có những link liên kết ra bên ngoài. Ví dụ như liên kết đến trang LinkedIn của bạn, hoặc liên kết đến website của WordPress. Bạn muốn khi người dùng click vào link liên kết, trình duyệt sẽ mở một trang mới, đồng thời vẫn giữ website của bạn.

Xem thêm

0989 333 069
Chat Zalo