No Code Building

Tháng: Tháng Mười 2018

  • Tạo mới user trong WordPress

    Tạo mới user trong WordPress

    Đối với mỗi website sử dụng WordPress, ngoài admin user (tức là bạn) được tạo ra mặc định thì bạn có thể tạo ra nhiều user mới với các vai trò khác nhau. Quá trình tạo mới user trong WordPress và quản lý user được thực hiện trong Dashboard của wp-admin.