Thêm chữ trước Giá bán và Giá khuyến mãi của sản phẩm Woocommerce (Insert text before Regular price and Sale price)

Đoạn code sử dụng:

function bd_rrp_sale_price_html( $price, $product ) {
 
	if ($product->is_on_sale()) :
  $has_sale_text = array(
   '<ins>' => '<span class="giakhuyenmai">Giá khuyến mãi: </span>',
		'<del>' => '<del><span class="gianiemyet">Giá niêm yết: </span>'
   
  );
	
  $return_string = str_replace(array_keys( $has_sale_text ), array_values( $has_sale_text ), $price);
 
else:
	$return_string = '<span class="giathuong">Giá niêm yết: </span>' . $price;
 endif;

 return $return_string;
}

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'bd_rrp_sale_price_html', 100, 2 );
0989 333 069
Chat Zalo