Thêm chữ sau Tổng tiền giỏ hàng và Tổng tiền đơn hàng (Add text after Total Cart in Cart page and Total Order in Checkout page in Woocommerce)

Bạn muốn thêm chữ sau Tổng tiền giỏ hàng và Tổng tiền đơn hàng trong Woocommerce thì xem đoạn code sau đây:

add_filter( 'woocommerce_cart_totals_order_total_html', 'custom_total_message_html', 10, 1 );
function custom_total_message_html( $value ) {
    if( is_checkout() || is_cart())
        $value .= __('<p class ="taxtext">(Your-text-here)</p>') ;

    return $value;
}

Kết quả như hình:

0989 333 069
Chat Zalo