Hiển thị giá Sale trước giá thường Regular

Thông thường, Woocommerce hiển thị giá thường trước giá sale.  Nếu bạn muốn hoán đổi lại, hiển thị giá sale trước giá thường Regular thì dùng đoạn code dưới đây:

add_filter( 'woocommerce_format_sale_price', 'invert_formatted_sale_price', 10, 3 );
function invert_formatted_sale_price( $price, $regular_price, $sale_price ) {
    return '<ins>' . ( is_numeric( $sale_price ) ? wc_price( $sale_price ) : $sale_price ) . '</ins> <del>' . ( is_numeric( $regular_price ) ? wc_price( $regular_price ) : $regular_price ) . '</del>';
}

 

0989 333 069
Chat Zalo