No Code Building

Code tự động chọn khi sản phẩm chỉ có 1 biến thể

Sản phẩm biến thể (Variable Products) là 1 dạng sản phẩm thường thấy đối với các website kinh doanh. Trong cùng 1 sản phẩm, có thể có nhiều biến thể về màu sắc, kích thước, chất liệu… Điều này làm cho website của bạn thêm sinh động hơn. Đối với các sản phẩm chỉ có 1 biến thể, nhưng bạn vẫn muốn hiển thị các thuộc tính màu sắc, kích thước… mà không muốn khách hàng phải rối rắm. Bạn có thể sử dụng đoạn code dưới đây để quy ước là hệ thống tự động chọn các thuộc tính cho sản phẩm luôn.

add_filter('woocommerce_dropdown_variation_attribute_options_args','fun_select_default_option',10,1);
function fun_select_default_option( $args)
{

   if(count($args['options']) >0 && count($args['options']) <2) //Check the count of available options in dropdown
        $args['selected'] = $args['options'][0];
    return $args;
}

Như đoạn code, website của bạn sẽ: Tự động chọn giúp khách hàng khi sản phẩm có 1 biến thể và Yêu cầu khách hàng chọn khi có nhiều biến thể. Kết quả như hình.