Lùi 1 bước để tiến 3 bước

Đây là đoạn trích của cuốn sách Rework mà mình rất yêu thích Sách lược kinh doanh trước nay đều cho rằng để đánh bại đối thủ cạnh tranh, bạn cần phải cố gắng hơn họ một bậc. Nếu họ có bốn điểm mạnh, bạn cần phải có năm (hoặc mười lăm, hoặc hai mươi